Hotel voorwaarden


Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze reserveringen en diensten de navolgende voorwaarden van toepassing. Op alle reserveringen zijn tevens de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.

Definities:
 

1.Dienst
 

Het door Boutique Hotel Wilma J verstrekken van logies en/of spijs en/of drank en/of ter beschikking stellen van (zaal) ruimte, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten en alles in de ruimste zin des woords.


2. Annulering
 

• Bij annulering tot 7 dagen vóór de aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht 

• Bij annulering daarna of indien de gast niet komt opdagen (no-show) wordt de totale reservering in rekening gebracht.
• Indien u geboekt heeft met een non-refundable rate, is er helaas geen restitutie mogelijk bij annulering.

3. Groepen

Vanaf 3 kamers valt een reservering onder een groepsreservering. Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het volgende:

• Bij annulering meer dan 1 maand vóór de aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht.

• Bij annulering meer dan 14 dagen vóór de aankomstdatum wordt 50% van de reservering in rekening gebracht.

• Bij annulering meer dan 7 dagen wordt 75% van de reservering in rekening gebracht.

• Bij annulering minder dan 7 dagen voor de ingangsdatum wordt 100% in rekening gebracht.

 

4. Opties
 

Opties worden verleend met een van tevoren vastgestelde afloopdatum. Een optie die niet voor de afloopdatum door de gast wordt omgezet in een daadwerkelijke reservering, vervalt, zonder dat daartoe door Boutique Hotel Wilma J een opzegging vereist is.


5. Aansprakelijkheid hotel Boutique Wilma J
 

Hotel Wilma J is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het hotel zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart het hotelbedrijf tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het hotel.


6. Aansprakelijkheid gast
 

De gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het hotel ontstaat als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de gast

en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.


7. Verplichtingen Boutique Hotel
 

Wilma J is gerechtigd om, zonder opzegtermijn, de hotelovereenkomst met de gast te beëindigen indien een gast of degenen die de gast vergezellen, bij herhaling de huisregels overtreden dan wel zich op dusdanige wijze gedragen dat de orde, rust en exploitatie van het hotel daardoor kunnen worden verstoord. Boutique Hotel Wilma J kan te allen tijde een gast weigeren.


8. Roken


• Roken is niet toegestaan in het hotel. Dit kan op het terras bij de daarvoor bestemde asbakken.

• Bij overtreding volgt een boete van €1000,-.


9. BTW

BTW is 9% en toeristenbelasting € 0,92 per persoon, per nacht

BTW is inbegrepen in de prijs. De gast betaalt € 0,92 toeristenbelasting over de verblijfskosten. Deze zijn niet inbegrepen.


10. Huisdieren
 

Huisdieren zijn niet toegestaan.

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

Baambrugse Zuwe 3 
3645 AA Vinkeveen 
ING Bank 
IBAN:NL61 INGB 000 68 662 31
info@hotelwilmaj.com 
KvK 65040511